فال حافظ

فال حافظ

اي روي ماه منظر تو نوبهار حسن
در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر
ماهي نتافت همچو تو از برج نيکويي
خرم شد از ملاحت تو عهد دلبري
از دام زلف و دانه خال تو در جهان
دايم به لطف دايه طبع از ميان جان
گرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است
حافظ طمع بريد که بيند نظير تو
خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن
در زلف بي قرار تو پيدا قرار حسن
سروي نخاست چون قدت از جويبار حسن
فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن
يک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن
مي پرورد به ناز تو را در کنار حسن
کآب حيات مي خورد از جويبار حسن
ديار نيست جز رخت اندر ديار حسن

تعبیر فال : زندگی خوب و سعادتمندی در پیش داری. از خانواده ی خوب و مهربانی برخورداری. فرصت ها را غنیمت بدان و با عقل و اندیشه، در فکر آینده ای بهتر باش و به خاطر خوشی ها و پیروزی های امروز، مغرور و خودپسند نشو.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.